מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו מתארת את האופן שבו אנו משתמשים במידע שנמסר על ידך במסגרת שימושך באתר  או אשר נאסף במסגרת שימושך באתר.
פרטיותך חשובה לנו, ואנו מעוניינים להיות שקופים באשר לאופן בו אנו עושים שימוש במידע שאת מוסרת לנו.

המידע שאנו אוספים ביחס אליך:

 • מידע שמסרת לנו במסגרת הקמת החשבון לאתר .
 • כאשר אתה עושה שימוש באתר, בין באמצעות מחשב, טלפון סלולארי או כל אמצעי אחר, מידע הנובע משימושך באתר, בין באמצעות מחשב, טלפון סלולארי או כל אמצעי אחר, מידע אודות שימושיך עשוי להיות נאסף על ידנו, כגון: תאריכי ושעות כניסתך לאתר, הדפים בהם ביקרת, זמן שהייתך באתר או בחלקיו השונים, זאת אף באמצעות בשימוש באמצעות מזהים טכנולוגים המוטמעים בציוד שאתה משתמש בו ו/או בשירותים הטכנולוגים בהם אתה עושה שימוש כגון: כתובת IP..
 • אנו ושותפים עיסקיים שלנו עשויים להשתמש ב"עוגיות" (cookies) או טכנולוגיות דומות, העושות שימוש בקובץ שאנו שולחים לאמצעי שבעזרתו את/ה מתחבר/ת לאתר. קובץ זה, אשר גלוי לנו ויש לנו רשות כניסה אליו, אוגר מידע על אופן שימוש באמצעי שברשותך והדבר מסייע לנו להתאים את האתר טוב יותר אליך. אנו עשויים לטמון בקובץ זה גם מידע משלנו לשם מטרה זו. לרוב יש לך האופציה לחסום את השימוש ב"עוגיות" באמצעות התוכנה שבעזרתה את/ה גולש/ת לאתר, אבל הדבר עלול לפגוע באופן השימוש באתר.
 • כל מידע שאת העלת לאתר לרבות לחברות המפרסמות באתר.
 • כל שימוש באמצעים או בתכונות הקיימים באתר.

כיצד אנו משתמשים במידע?

אנו משתמשים במידע שאנו אוספים למטרות הבאות:

 • הפעלת ותחזוקת האתר – באמצעות המידע שאנו אוספים, אנו יכולים לקיים את הפעילויות שבאתר.
 • להודיע הודעות לך על שינויים באתר.
 • לאפשר לך לשם מתן אפשרות השתתפות להשתתף בתכונות אינטראקטיביות של האתר כאשר את בוחרת לעשות כן, ככל שהן זמינות.
 • לשם ביצוע ניתוחים על מנת שנוכל לשפר ולפתח את האתר, ולהציג בפניך חומר שיווקי באופן תואם יותר.
 • לשם ניתוח השימושים באתר וניתוח כיצד נעשה שימוש באתר.
 • לשם זיהוי , מניעה וטיפול בבעיות טכניות.
 • לשם התאמת האתר להעדפותיך ומאפייניך.
 • על מנת לתקשר עימך. אנו עשויים להשתמש במידע כדי לספק לך באופן מותאם למידע שאספנו אודותיך: תוכן, פרסומים, ידיעונים או להציע לך מנויים, שירותים ומוצרים, השתתפות באירועים וכדומה.
 • לשם קידום את הבטיחות והאבטחה של האתר ושל המשתמשים שלנו.
 • לשם הגנה על זכויותינו המשפטיות.
 • לשם מניעת מעשי הונאה או פעילות אסורה, וכן לצורך אכיפת תנאי השימוש באתר.
 • לשם בחינת עמידת המשתמשים בהתחייבויותיהם כלפינו ולשם פתרון סכסוכים.
 • לצרכי מחקר וסקרים.

לצורך ניהול בעלי החשבון באתר.

 • לצרכי שירות לקוחות.
 • לעל מנת לאפשר לך להתייעץ עם אנשי מקצוע בתחומים שונים.

משמעות הדבר היא שאנו יכולים לגשת למידע בזמן אמת, לשמור אותו, לפרסם אותו, לאחסן בארכיון, לנתח, לשנות, לשלב אותו עם מידע אחר שיש לנו ממקורות אחרים, כולל מידע אודותיך מצדדים שלישיים.

כיצד אנו משתפים במידע?

אנו עשויים לחשוף מידע אודותיך בפני צדדים שלישיים, אם אנו מאמינים כי: הדבר נדרש על פי דין, או על מנת לאכוף או להגן על זכויותינו או זכויותיהם של לקוחותינו, שותפינו העיסקיים, המשתמשים או הספקים שלנו, או כדי לאכוף את המדיניות הזו או תנאי השימוש של האתר.

במקרה בו אנו מבצעים או מעריכים ביצוע עסקה, כמו מיזוג, רכישה על ידי חברה אחרת, או מכירה של כל או חלק מנכסיה (כמו באתר המכירה), אנו עשויים לחשוף או להעביר את כל המידע שלך, כולל אישי מידע, אל הגוף הקולט.

אנו רשאים לשתף עם אחרים מידע שאין בו כדי לזהות אותך.

שונות

ככל שנרשמת לאתר ו/או סימנת את הסכמתך במסגרת האתר, אזי הנך נותנת בזאת הסכמתך לקבל בדואר האלקטרוני, שמסרת לנו, פירסומות מסחריות או אחרות ו/או עדכונים ו/או חומר שיווקי כלשהו הנוגע לעסקינו, הודעות על העלאת כתבות לאתר. על אף האמור לעיל בתת סעיף זה, אתה רשאי לבקש מעימנו באמצעות פנייה למוקדי השירות שלנו או באמצעות מייל חוזר, כי לא ישלחו אליך דברי פרסומת שעל משלוחם חל סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשל"ב- 1982, במקרה זה אנו עשויים לראות בהודעה כזו משום בקשה שלא לקבל כל דיוור מאת האתר לרבות תוכן מערכתי שאינו בגדר פירסום ולבטל בזאת את הרשמתך לאתר והשימוש בו.

למען הסר ספק יובהר, כי אין בהוראות פרק זה כדי לגרוע ו/או למצות מזכויותינו לאסוף, להשתמש ו/או למסור מידע על פי כל דין, וכי הוראות פרק זה באות להוסיף על הוראות כל דין.

למען הסר ספק, אין באמור לעיל כדי למנוע מעימנו להענות לכל הוראה מאת רשות מוסמכת למסור ולהעביר אליה מידע אודותיך.