תנאי שימוש

 1. כללי
 • אתר זה בבעלות ומופעל על ידי אינווסטו השקעות בינלאומיות בע"מ (להלן "האתר" ו- "אנו"), שכתובתה האלקטרונית היא: contact@finch.co.il לשם קבלת פניות אלינו ביחס לאתר.
 • השימוש באתר וכל הנלווה לו כפוף לתנאים המנויים מטה. אנא קרא בעיון תנאים אלו. אם אינך מסכים לתנאי מתנאים אלו, הנך נדרש שלא לעשות שימוש באתר. שימושך באתר, ייחשב על כן, להסכמה לתנאים אלו.
 • אם אינך בגיל חוקי, המאפשר לך להתחייב ולקבל תנאים אלו, אל תשתמש באתר זה. אם יסתבר לנו, כי אינך בגיל חוקי מתאים כאמור, אנו שומרים לעצמנו האפשרות למנוע ממך שימוש באתר או בחלקיו.
 • סטייה ולו חלקית מתנאי השימוש של האתר עלולה להסתיים בהסרה מלאה או חלקית לפי שיקול דעתנו של אפשרותך להנות מהאתר. מוסכם בין הצדדים כי כל הפרה של תנאי מתנאי שימוש אלו מהווה הפרה יסודית של תנאים אלו.
 • מדיניות הפרטיות של האתר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו.
 • השימוש בלשון זכר הינה לצרכי נוחיות בלבד, ותנאי אתר זה מיועדים לנקבה ולזכר כאחד.
 1. מהות האתר
 • לאתר זה מספר יעודים, שחלקם יפורט להלן. אנו רשאים מעת לעת לשנות את אופיו של האתר ויעודיו.
 • האתר מיועד לשם הפצת תכנים בתחומים כלכליים ועסקיים שונים.
 • האתר יכול שיאפשר: חשיפה לתכנים מערכתיים, לתכנים חדשותיים, לתכנים של צדדים שלישיים, להדרכות, לתכנים פירסומיים ושיווקיים ולתכנים של צדדים שלישיים אחרים ועוד.
 • חלק מהשימושים באתר מוגבל לבעלי חשבון באתר. אנו שומרים לעצמנו הזכות לשנות מעת לעת את יחוד השימושים לבעלי חשבון.
 • הנך מאשר לנו, כי לפחות ביחסים ביננו, בינך ובין מפרסמים באתר ובין יתר המשתמשים באתר בינם לבין עצמם, לא יחולו הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, בכל הנוגע לפרסום ומשלוח הודעות במסגרת האתר וחלקיו השונים.
 1. פתיחת חשבון
 • לשם שימושים מסוימים באתר, תידרש לפתוח חשבון במסגרת האתר, הכרוך בשם משתמש ובסיסמא.
 • אינך מורשה לפתוח חשבון בשם מישהו אחר.
 • עליך לשמור בסודיות את שם המשתמש והסיסמא.
 • הנך מחויב להודיע לנו באופן מיידי, אם אתה חושד שמישהו עושה שימוש בלתי מורשה באמצעות חשבונך אצלנו.
 • אנו לא נהיה אחראים לשימוש בלתי מורשה של צדדים שלישיים בחשבונך ולתוצאות שימוש בלתי מורשה זה.
 • מבלי לגרוע מכלליות תנאים אחרים, הנך מתחייב, כי הפרטים שהנך מוסר לנו לצורך פתיחת החשבון הינם אמיתיים, עדכניים ומדויקים.
 • אינך מורשה לאשר לאחר לעשות שימוש בחשבונך.
 • יתכן שהאתר יאפשר פתיחת חשבון באמצעות פלטפורמות אחרות שבהן קיים חשבון על שימך, כגון: פייסבוק וגוגל פלוס. אף במקרה זה עליך לוודא שהפרטים והתכנים כגון: תמונתך, המועברים מפלטפורמות אלו הינם נכונים ומדוייקים; הנך מעניק לנו בהשתמשך באופציה זו לעשות שימוש במסגרת האתר בכל אותם פרטים ותכנים בהתאם לתנאי שימוש אלו, לרבות פרסומם באתר.
 • הנך רשאי בכל עת להודיע על בקשתך כי חשבונך יוסר מהאתר על ידנו.
 • פרטי חשבונך יהיו חשופים כלפינו וכלפי מפרסמים עימם אנו בקשר עיסקי.
 • אנו רשאים בכל עת להסיר את חשבונך באתר, אם לדעתנו הפרת את תנאי השימוש באתר.
 1. ניהול האתר ושימוש בו
 • אנו שומרים לעצמנו הזכות לשנות את האתר, לעצבו מחדש, לשנות תכונותיו ותפקודיו, להוסיף או לגרוע ממנו, ללא אישור ממך.
 • הנך מתחייב שלא להתערב בפעולתו של האתר על כל חלקיו, שלא לצור עומס על מערכות האתר, ושלא לבצע כל מעשה שיש בו כדי לפגוע בשימושם של אחרים באתר או בפעילותו השגרתית.
 • השימוש באתר נועד לשימוש פרטי, סביר, מכבד והוגן.
 • השימוש באתר מותנה בכך שהנך באופן כנה מעוניין במידע כלכלי, ומוגבל לשם מטרות אלו. חל איסור מוחלט על גולשים לעשות שימוש באתר לשם הפצת תכנים, הודעות או דבר מה אחר שאינו עולה באופן מלא ומושלם עם מטרות האתר שלעיל בסעיף זה, ובכלל זאת: אין לבצע באמצעות האתר פרסום מטעם משתמשיו, "דייג נתונים" או בדיקות שיווקיות, סטטיסטיות או מחקריות אחרות.
 • אל לך לעשות דבר שיש בו להוות עקיפה של תנאי שימוש אלו או של מנגנונים טכנולוגים הקיימים באתר או כדי לסייע לדבר, או כשיש בו כדי לפגוע או להתערב בפעולת מערכות האתר, תכונותיו, יישומיו, וכיוב' מאפיינים הקיימים באתר. אנו נהיה רשאים להגביל שימושך באתר ככל שיתעורר חשד אצלנו למעשים מסוג זה.
 • אל לך לעשות שימוש בכל כלי, תוכנה, מערכת, אלגוריתם, רובוט, שיטה, אמצעי אוטומטי או מתוכנת אחר למעט דפדפנים מקובלים על מנת לגשת אל האתר. אין להעתיק תכנים מהאתר באמצעים אלו ואין לחדור באמצעותם לאתר או אל מנגנוניו, ואין לעשות כל שימוש או העתקה של הקוד המוטמע בו.
 • אינך מורשה לבצע כל שימוש בתכנים המופיעים באתר ללא אישור מפורש מראש ובכתב מעמנו.
 • כל הורדת תכנים מהאתר היא על אחריותך לרבות ביחס להשפעת ההורדה על הציוד שברשותך.
 • אנו רשאים לסגור את האתר, למכרו למפעילים אחרים, לשנות את ייעודו, להפוך חלקים מהאתר או את כולו לנגישים למנויים בלבד.
 • אנו רשאים להתנות בתשלום גישה לחלקים מהאתר או לכולו, או להתנות בתשלום שימוש בתכונות, שירותים או אמצעים הקיימים בו כעת ללא בתשלום.
 • אנו רשאים להפסיק את התמיכה האנושית ו/או האוטומטית אשר מספק האתר בחלקים ממנו או בכולו, להפסיק זמנית או באופן קבוע קיומם של שירותים, תפקודים שונים או חלקים מהאתר, והנך מאשר/ת כי אין לך ולא תהיה לך כל טענה כנגדנו בשל זאת.
 • האתר יכול הכיל קישורים לאתרים אחרים. אין בהצבת הקישורים משום אימוץ או המלצה או נטילת אחריות ביחס למצוי באותם אתרים.
 1. תכנים
 • הנך מסכים לכך כי המידע שבאתר הינו מסופק כמו שהוא.
 • אנו איננו אחראים לכל מידע או תוכן שיופיע באתר או קישורים המופיעים באתר על ידך או על ידי גולשים אחרים, ככל שתתקיים אפשרות כזו, ואיננו מבטיחים לשמור את התכנים או להציגם באתר, או להעביר תכנים אלו באופן שלם או תקין.
 • אנו לא אחראים לתקינות המידע באתר או לדיוקו או להתאמתו לצרכיך, ואיננו מייצרים מצג, כי ניתן לסמוך עליו. אין במידע המופיע במדוריו השונים של האתר כדי להביע דבר מה לגבי טיב וכשירות נשואי המידע או הגורמים המספקים את המידע, לרבות היותם אוחזים בכל המיומנויות, ההסמכות, ההיתרים והרישיונות הנדרשים על פי חוק לשם מתן שירותיהם ומוצריהם. אין אנו מבטיחים, כי כל זכויות היוצרים בתכנים באתר הם של מי שפרסם אותם, וכי ניתנו בהקשר אליהם כל ההרשאות הנדרשות.
 • כל פרסום המופיע באתר הינו בגדר מידע שאינו מוסמך ואינו מחייב וכל מי שנסמך עליו עושה כן על אחריותו האישית. כל פרסום אף אם מנוסח כלשון המלצה אינו מהווה המלצה מצידנו שניתן להסתמך עליה אלא אך ורק בגדר הבעת דעה שאינה מחייבת, ועליך לבצע בדיקות עצמאיות ומקיפות ולא להתבסס על המידע שבאתר בטרם כל קבלת החלטה ביחס לעניינים המופיעים בפרסומים באתר.
 • המידע המוצג בתכני האתר ו/או בכתבות ו/או בפרסומים, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בניירות ערך ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בה. על כן, אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ/שיווק השקעות, בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. החברה ו/או נושאי המשרה שלה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה עשויים, בהתאם למגבלות הדין, לרכוש ו/או למכור ו/או להתעניין עבור עצמם בניירות ערך ו/או נכסים פיננסים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין לחברה ו/או לניירות הערך ו/או לנכסים הנסקרים בכתבה, וכן עשויים לרכוש ו/או למכור ו/או לבצע עסקאות בניירות ערך ו/או בנכסים הפיננסיים עבור תיקי השקעות המנוהלים על ידי החברה או מי מטעמה.
 • החברה אינה עוסקת בייעוץ השקעות, שיווק השקעות, ניהול תיקי השקעות, חיתום, הנפקת תעודות סל או קרנות, או ניהול קופות גמל. החברה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או בעליה מחזיקים ו/או עשויים להחזיק ו/או למכור במסגרת פעילותם השוטפת, ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים של חברות המוזכרות במסגרת כתבות המפרסמות באתר או מי מטעמו, והיא עשויה לקיים קשרים עסקיים נרחבים ומגוונים עם החברות המוזכרות, למועד הפרסום ו/או במועדים אחרים, הכל כמפורט לעיל ובין היתר משום כך ולאור האמור לעיל עשוי להיות לחברה ו/או למי מטעמה עניין אישי בנכסים ו/או בחברות ו/או בניירות הערך המוזכרים בכתבות ו/או בפרסומים.
 • החברה ו/או נושאי המשרה שלה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה אינם לוקחים על עצמם כל אחריות שהיא לכל הפסד ישיר, עקיף או נסיבתי הנובע משימוש בתכני האתר ו/או תכנים אחרים הקשורים לאתר ו/או בעליו ו/או עובדיו ו/או מנהליו.
 • איננו מתחייבים לשמור את התכנים המועלים לאתר, או אלו שנוצרו בו או שהופיעו בו, ו/או לגבותם.
 1. העלאת תכנים על ידי גולשים
 • אתר יכול שיציג תכנים שמועלים על ידי גולשים באתרים אחרים.
 • הנך מודעת ומסכימה לכך כי בהעלותך תכנים לאתר אלו הם הופכם להיות פומביים, ועשויים להיות משכך מועתקים על ידי אחרים או משותפים או מפורסמים על ידי צדדים שלישיים, או על ידנו בפלטפורמות אחרות, לרבות ברשתות חברתיות שונות.
 • הנך מתחייבת, כי התכנים המועלים על ידך אינם נגועים: בשפה גסה, בהשמצה, בהוצאת לשון הרע, וכי הם אינם: פוגעניים, בעלי אופי מיני, גזעניים, מפלים, בעלי אופי פירסומי או שיווקי, חסומים באמצעות קוד או סיסמה, פוגעים בתקנת הציבור או בבטחון המדינה או אדם, מאיימים, נגועים בקוד מזיק, פוגעים בפרטיות, מטעים, מפרים צו איסור פירסום, מסיתים, אסורים על פי כל דין או מהווים עילה לכל תביעה פלילית או אזרחית, ועומדים בכל הדינים הנוגעים להופעת קטינים, ככל שאלו מופיעים בפרסום.
 • אל לך להעלות תכנים שיש בהם כדי לפגוע בזכויות קניין של אחרים או שהעלאתם מהווה עוולה על פי דין.
 • אין להעלות תכנים הנוגעים לקטינים ללא קבלת אישור מאת האפוטרופוסים החוקיים של אותם קטינים העומדת בתנאי החוק והדין.
 • בהעלותך תוכן זה הנך לוקח/ת אחריות מלאה לכל התוצאות הנובעות מכך, לרבות לתגובות פוגעניות כלפי תוכן זה.
 • בהעלותך את התכנים: (1) אל לך להתחזות לאדם אחר או לייצג גוף שלא הסמיך אותך לייצגו, (2) הנך מאשרת, כי יש בידך את מלוא ההרשאות החוקיות להעלות את התכנים לאתר לרבות על פי דיני הקניין הרוחני, וכי התכנים למיטב ידיעתך נכונים ומדוייקים.
 • יש לנו הזכות להסיר כל תוכן שיועלה על ידך, שאינו עומד בתנאים אלו, ללא כל הודעה מוקדמת.
 • האחריות על התכנים המועלים על ידי המשתמשים היא באופן מוחלט עליהם. אנו איננו מתחייבים לבדוק את התכנים ותקינותם, ולא עומדים מאחוריהם.
 • אין במתן האפשרות להעלות את התכנים וקיומם, משום חוות דעת ו/או יעוץ משפטי בדבר חוקיות פרסום התכנים או ואינו משחרר אותך מלשאת באחריות בלעדית לכל אי עמידה של התכנים בתנאים אלו או לפי כל דין אחר.
 1. בקשה להסרת תכנים
 • ניתן להגיש לאתר בקשה להסרת תכנים המופיעים בו או לביצוע תיקון בתכנים, אם לדעתך התוכן יש בו אחת מאלה:
 • התוכן מפר את זכויות הקניין הרוחני שלך או של הגורמים שמטעמם הנך מגיש הבקשה זו.
 • התוכן יש בו כדי להוציא לשון הרע אודותיך או אודות הגורמים שמטעמם הנך מגיש הבקשה זו.
 • התוכן מפר את פרטיותך או פרטיות הגורמים שבשמם הנך מגיש הבקשה.
 • יש בהעלאת התוכן יש כדי להוות מעשה שלא כדין, ולפרטו.
 • התוכן אינו הולם.
  • בבקשה יש לפרט: את שם הפונה, כתובת דוא"ל, טלפון לשם יצירת קשר. האם הפנייה היא בשם הפונה או בשם אחרים ולפרטם, לאשר כי כל הפרטים שבבקשה נכונים.
  • את הבקשה יש להעביר באמצעות תיבת "צרו איתנו קשר שבאתר".
  • אנו נבחן בקשתך, ונודיעך דבר.
 1. הודעות פירסומיות
 • האתר משמש בין היתר כפלטפורמה לפירסום, לרבות במסגרת של כתבות ממומנות, כתבות שיווקיות ופרסומות מסוגים שונים. הנך מסכים ומודע לכך שלא בהכרח יצויין בכתבות אלו, כי הינן שיווקיות ומומנו על ידי מפרסם כלשהו.
 • הפירסום באתר הוא על אחריות המפרסם ואינו באחריותנו.
 • כל האחריות ביחס למימוש התקשרות בינך לבין מפרסם כלשהו, טיב שירותיו או מוצריו, תנאי ההתקשרות וכיוב' הינה באחריות הבלעדית של המפרסמים והמשתמשים באתר המתקשרים ביניהם.
 • איננו פועלים בשם אף לא אחד מהצדדים.
 • קח בחשבון כי הפרטים המופיעים בהודעות נתונים לשינוי מתמיד מצידו של המפרסם.
 • האתר אינו אחראי לבחינת ההודעות ולהתאמתן לדין.
 1. קניין רוחני
 • כל זכויות היוצרים הכרוכים באתר ובמה שמצוי בו לרבות סימני מסחר, וידאו, מוזיקה, תמונות, עיצובים גרפיים, עימוד האתר, סידור התכנים וכיוב', שייכים לנו או לאחרים, שנתנו לנו רשות בהם. הנך מתחייב/ת שלא לשנות, להתערב, להעתיק, לשכפל, להנדס לאחור, להעביר, לשלב, לעבד או להפיץ כל חלק מהאתר או תוכן המצוי בו.
 • אינך מורשה/ית ליצור קישוריות LINK אל האתר או לאחד מערוצי התוכן שלו מאתר אחר, או לבצע כל סוג של מסגור (FRAMING) או הטמעה (EMBEDING) באתר אחר ביחס לתכני אתר זה.
 • הביטויים "investo", "retarget", "השוק היום", "זמן לנדל"ן", "FINCH" ו"הערוץ הכלכלי"  והלוגו הנלווה להם, הינם סימני מסחר שלנו. הנך מתחייב/ת שלא לעשות בהם כל שימוש ללא אישור מפורש ובכתב שלנו.
 1. אחריות ושיפוי
 • אתר זה על כל חלקיו, תכונותיו, ישומיו, שירותיו ותכניו, הינו כמו שהוא וללא כל אחריות. אנו איננו מבטיחים ביחס לאתר וחלקיו: זמינות מלאה, תפקוד תקין או תפקוד כלשהו, העדר תקלות או הפרעות לרבות מחיקת מידע וקריסה, יעילות, היקף חשיפות, הופעה נאותה בכל הדפדפנים, המסכים או ההתקנים או כל מימד אפקטיביות אחר או כי המידע בו מדוייק, או נטול טעויות. אין אנו מבטיחים, כי ניתן להסתמך על המופיע באתר או על שירותיו. אנו דוחים כל טענה בדבר כשירות האתר או התאמתו למטרות מסוימות. השימוש באתר הוא באחריותך בלבד. אנו בכל מקרה, לא נהיה אחראים: לכל נזק תוצאתי או עקיף, להפסדים ולאובדן מידע.
 • למרות שהננו נוקטים באמצעי אבטחה באתר, אנו לא נישא בכל אחריות למעשה פריצה לאתר ונטילת תכנים ונתונים ממנו, או שיבושו.
 • אין לנו, לעובדינו, למנהלינו, לדירקטורים שלנו ולבעלי מניותינו כל אחריות לנזקים ישירים או עקיפים או תוצאתיים או עונשיים הנובעים משימוש לא מורשה של מאן דהוא באתר. מלוא הסיכון הנובע מתוך השימוש באתר לרבות השימוש בתכנים המצויים בו או במוצרים או השירותים המפורסמים בו או המוצעים באמצעותו או בעטיו הוא עליך בלבד, ואין לנו כל אחריות לדבר. בשום מקרה לא נהיה אחראים לכל נזק או הוצאה או הפסד או אי נוחות או אובדן מידע או צער וסבל כתוצאה מהשימוש כאמור.
 • אתה תשפה אותנו, עובדינו, מנהלינו, דירקטורים שלנו ובעלי מניותינו בגין כל תביעה או דרישה של צד ג' הנובעת משימושך באתר. אנו נעשה מיטב מאמצינו להודיע לך בהקדם אודות או תביעה או דרישה כאמור, ונאפשר לך להתגונן בפניה. ככל שלא תתגונן/י כנדרש אנו עשויים לעשות כן במקומך ואת/ה תישא בכל הוצאותינו בנדון כמו אף בכל תוצאות ההליך או הפשרה ככל שנגיע אליה בהקשר זה.
 • הפרת תנאי שימוש אלו על ידך, תזכה אותנו בתשלום פיצויים בין היתר בהתאם לנזקים, ההפסדים, ההוצאות, הטרחה, ההטרדה, עוגמת הנפש שהוסבה לנו לציבור המשתמשים באתר ולאחרים.
 1. שונות
 • כל הנמנעות מלנקוט בצעד כלשהו שאנו זכאים לנקוט בו, לא יהווה ויתור או השתק.
 • אם תנאי מתנאי השימוש באתר זה ימצא כלא תקף או לא אכיף, אזי אותו תנאי יאכף עד להיקף המותר על פי הדין, ואין בכך כדי לפגוע בתוקפם ואכיפותם של יתר תנאי השימוש באתר זה.
 • אנו רשאים מעת לעת לשנות תנאים אלו, אנא בדוק את התנאים באופן מתמיד.
 • על תנאים אלו יחולו דיני מדינת ישראל, וסמכות השיפוט הבלעדית לדון בתנאים ובכל הקשור לשימושך ובכל הנובע ממנו, נתונה לבתי המשפט במחוז המרכז.
 • כל תביעה בין הצדדים בקשר לאתר זה תוגש תוך שנה מיום קרות עילת התביעה.
 • אין את/ה רשאי/ת להסב כל זכות שקמה לך כלפינו בקשר לאתר. אנו רשאים להסב זכויותינו וחובותינו לאחרים.
 • תנאים אלו ממצים את מלוא ההסכמות בינינו ביחס לשימוש באתר.